لودینگ

لیبلهای هشداری داروخانه

 لیبلهای هشداری داروخانه

به منظور ارتقاء ایمنی بیماران در مرحله درمان ، برآن شدیم راهکاری بسیار کاربردی برای  جلوگیری از خطاهای پزشکی در مراکز درمانی کشور برای اولین بار در جهان ارائه نماییم ، بدین ترتیب که با در اختیار گذاشتن واشرهای فری سایز در رنگهای گوناگون که همواره گویای اطلاعاتی کاربردی به پرستاران و پزشکان محترم میباشد ، همواره به آنان در مورد یخچالی بودن دارو ، تشابه دارویی ، تشابه آوایی یا نوشتاری ، پر خطر بودن ، و موارد ترکیبی اطلاعات عینی میدهد.

دیگر مزایا:

  1.  جلوگیری از شکستن آمپول در هنگام افتادن بر روی زمین تا حدود 80 درصد
  2.  ایجاد حائلی بین انگشت و شیشه آمپول در هنگام شکستن و استفاده
  3.  عدم مستعد به آلودگی به جهت عدم استفاده از چسب در مدل واشرها